Календар

Глобално събитие

Начало на курс "Съдебна практика по ЗУСЕСИФ"

Tuesday, 19 September, 00:00 » Tuesday, 24 October, 23:55
Глобално събитие

Начало "Неравноправни клаузи в потребителските договори - актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС"

Днес, 09:00

Глобално събитие

Край на ЕО "Съдебна практика по ЗУСЕСИФ"

Wednesday, 25 October, 00:00
Глобално събитие

Край на "Антидискриминация"

Tuesday, 31 October, 00:00
Глобално събитие

Начало "Публичната продан на недвижим имот като способ за индивидуално принудително изпълнение"

Tuesday, 31 October, 00:00

Глобално събитие

Край „Погасяване на наказателно преследване и наложеното наказание“

Friday, 3 November, 00:00

Глобално събитие

Край на "Процесуални нарушения в наказателното производство"

Tuesday, 7 November, 00:00
Глобално събитие

Край на "Мерки за процесуална принуда"

Tuesday, 7 November, 00:00
Глобално събитие

Начало "Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство”

Tuesday, 7 November, 00:00

Глобално събитие

Край на "Особености на делбеното производство"

Saturday, 11 November, 00:00