Календар

Глобално събитие

Край "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти"

Monday, 26 February, 16:25
Глобално събитие

Начало на "Закон за местните данъци и такси"

Tuesday, 27 February, 00:00
Глобално събитие

Начало на "Актуални въпроси на присъждането на обезщетения по договори за застраховка"

Tuesday, 27 February, 00:00
Глобално събитие

Край "Престъпления против отделни стопански отрасли"

Wednesday, 28 February, 23:55
Глобално събитие

Начало на "Действие на ипотеката върху поземлен имот върху сгради, построени в него след учредяването й"

Thursday, 1 March, 00:00
Глобално събитие

Начало на "Обучение на обучители – електронна общност на преподавателите в НИП"

Tuesday, 6 March, 00:00
Глобално събитие

Начало на "Принудителни административни мерки по ЗДДС"

Tuesday, 6 March, 00:00
Глобално събитие

Начало на "Доклад и процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното производство. Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за прихващане"

Thursday, 8 March, 00:00
Глобално събитие

Начало на "Актуални въпроси за производството по несъстоятелност"

Tuesday, 13 March, 00:00
Глобално събитие

Край на "Принудителни административни мерки по ЗДДС"

Friday, 16 March, 23:55