Категорията включва каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по вид и по дата на провеждане на курса. 

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2017/2018 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

* Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 2 присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Обучението е в рамките на програма “HELP в 28” на СЕ и финансирано от ГД ”Правосъдие и потребители” на ЕС и СЕ

Лого ОПДУ 2019

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 28.01.2019

Целева група: магистрати, магистратски помощници с наказателноправна насоченост, съдебни заседатели, релативни съдебни служители, представители на разследващите органи по НК.

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, видеоурок

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

 www.eufunds.bg

Лого проект

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 13.02.2019

Целева група: лица по чл.249, ал. 3 от ЗСВ, представители на разследващите органи по НК.

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

 www.eufunds.bg