Категорията предоставя на разположение учебни материали, разделени по тематично направление.

Достъп до учебните материали имат регистрираните потребители на Портала за ЕО чрез самозаписване за тематичното направление. Всяко тематично направление съдържа всички достъпни материали, подредени хронологично (най-новите са най-отгоре). 

 

Logo OPDU

Тематичното помагало е изготвено и се издава в рамките на Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване на ефективността на правосъдието", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. 

Цялата отговорност за съдържанието на това издание е на Националния институт на правосъдието и не ангажира по никакъв начин Оперативна програма "Добро управление" и Европейския съюз. 

Никаква част от настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за възпроизвеждане или прехвърляна в каквато и да било форма или чрез каквито и да било способи - електронни, механични, фотокопирни, записващи или други - без предварителното разрашение на Националния институт на правосъдието. 

© Александър Арабаджиев - част първа, 2018

© доц. д-р Станислав Костов - част втора, 2018

© доц. д-р Александър Корнезов - част трета и четвърта, 2018

© проф. д-р Жасмин Попова - част пета, раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, 2018

© проф. д-р Евгени Танчев - част пета, раздел VIII, 2018 

ISBN 978-954-9419-24-5

Курсът осигурява достъп до книгата "Право на Европейската конвенция за правата на човека" на издателство "Сиела".

Авторски колектив: Харис, О'Бойл, Уорбрик, Бейтс, Бъкли

Превод на български: Илияна Петрова

Текстът е достъпен при спазване на всички норми на авторските права. 

Страницата съдържа учебни материали към обучението "По-добро прилагане на регламентите на ЕС за семейното и наследственото право", организирано в рамките на проект 117DT137 по Програма "Гражданско правосъдие 2014 - 2020 г." на ЕС.

Обучението е проведено през периода 02-03.11.2017 г., НИП, зала 201

Стенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси, свързани с измененията в НПК, проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район

В този курс ще откриете учебни материали по Гражданско и Търговско право с посочени автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване. 

В този курс ще откриете учебни материали по Наказателно право с посочен автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване. 

В този курс ще откриете учебни материали по Европейско и Международно право с посочени автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване. 

В този курс ще откриете учебни материали по Административно право с посочен автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване.