Ръководство за работа със системата

1 Въведение - общи условия за използване на Портала за електронно обучение

  • За кого е предназначен Порталът

Порталът за електронно/дистанционно обучение на НИП е предназначен за всички категории лица, включени в кръга на обучаемите на Института според Закона за съдебната власт.

Съгласно чл. 249, ал. 1 от Закона за съдебната власт НИП това са: кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието. Електронните/дистанционните обучения, провеждани от НИП са форма за поддържане и повишаване на текущата квалификацията на посочените по-горе лица.

В зависимост от материята, съдържанието и целевата група на електронните/дистанционните обучения в тях могат да бъдат включени и други категории лица след съгласуване с ръководството на НИП.

Електронните обучения, провеждани от НИП са форма за поддържане и повишаване на текущата квалификацията на посочените по-горе лица.

В зависимост от материята, съдържанието и целевата група на електронните обучения в тях могат да бъдат включени и други категории лица след съгласуване с ръководството на НИП.

  • За ЕО – дефиниция

Електроннито обучение е форма на обучение, която включва използване на методи на обучение, преподаване и оценка, базирани на компютърните технологии и Интернет.

НИП предлага електронно обучение, осигуряващо възможност за повишаване на квалификацията и придобиване на професионални знания по специализирани теми.

Познати са няколко форми на електронно обучение:

  • Синхронно електронно обучение – участниците в процеса работят заедно и осъществяват връзка чрез различни технически средства като виртуални срещи, виртуални класни стаи и т. н.;
  • Асинхронно електронно обучение – участниците в процеса работят в удобно за тях време, съобразно индивидуалните им потребности и осъществяват връзка чрез технически средства за комуникация като форуми и съобщения;
  •  Смесено електронно обучение – съчетава характеристиките на двата изброени по-горе вида. НИП се стреми да предлага смесени електронни/дистанционни обучения.

 Националният институт на правосъдието организира и провежда електронни обучения в съответствие с Правила за реда и организацията на дистанционното обучение в НИП, приети с Решение на Управителния съвет на Института.

  • Авторски права на НИП

Авторските права върху предоставените обучителни материали принадлежат на НИП.

Материалите и части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, представяни или използвани по друг начин по смисъла на ЗАПСП, без изрично разрешение за това, получено от НИП.