Критерии за завършване

Критерии за завършване на електронните обучения, организирани от НИП

Съгласно чл. 15 от Правилата за реда и организацията на електронно обучение в НИП право на удостоверение за успешно завършено обучение имат участниците, за които кумулативно са налице следните условия:

1. Работили са с учебните материали в повече от половината модули (теми), включени в учебното съдържание на курса;

2. Взели са участие в повече от половината от предвидените за съответното обучение дискусии във форум, респ. виртуални сесии (ако има такива);

3. Подготвили са отговори на повече от половината от предвидените за съответното обучение казуси, практически задачи (ако в обучението има включени такива);

4.Успешно са положили финален тест (ако в обучението има включен такъв) като са дали правилни отговори на повече от половината от общия брой на включените в теста въпроси.

Последно модифициране: Sunday, 8 January 2017, 15:07