List of active policies

Име Вид Потребителски споразумения
Общи правила за ползване на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието (ЕО на НИП) Политика на сайта Всички потребители

Обобщение

Общи правила за ползване на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието (ЕО на НИП)

Пълен текст на политика

  1. Тези Общи правила регламентират използването на Портала за електронно/дистанционно  обучение (ЕО) на Националния институт на правосъдието (НИП, респ. Института);
  2. Порталът за електронно/дистанционно обучение на НИП е предназначен да подпомага поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието;
  3. В зависимост от материята, съдържанието и целевата група на електронните/дистанционни обучения, в тях могат да бъдат включени и други участници след съгласуване с ръководството на НИП;
  4. Порталът за ЕО на НИП е сайт за професионален обмен на информация, структурирана в учебно съдържание под формата на лекции, казуси, тестове, въпроси за дискусия, видео лекции, конфрентни връзки и др.;
  5. Ако за ползването на функционалности на Портала е необходима регистрация, желаещите да я получат (които отговарят на условието по т. 2 от настоящите Общи правила) трябва да се регистрират, като предоставят актуална, пълна и точна информация, която ще им бъде поискана при попълване на регистрационната форма. Потребителите на Портала трябва да пазят поверителността на своите потребителско име и парола;
  6. Авторските права върху предоставените обучителни материали принадлежат на НИП. Материалите и части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, представяни или използвани по друг начин по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, без изрично разрешение за това, получено от НИП;
  7. При публикуване на допълнителни материали  (статия, монография, книга  и др.) в дискусионните форуми в Портала, отговорност за  нарушаване на авторските права върху същите носи лицето, което е направило съответната публикация;
  8. В Портала за електронно/дистанционно обучение на НИП се толерират професионалното отношение,  проявите на взаимно уважение към участниците, преподавателите и координаторите на обученията и спазването на добрия тон;
  9. Политиката на НИП е насочена към развитие на електронните форми на професионална комуникация в съответствие със съвременните тенденции в развитието на обучението за възрастни и конкретните потребности на обучаемите. За целта всяка обоснована идея за оптимизиране на Портала за ЕО е обект на разглеждане от екипа, който го поддържа.