List of active policies

Име Вид Потребителски споразумения
Общи правила за ползване на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието Политика на сайта Всички потребители

Обобщение

Общи правила за ползване на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието

Пълен текст на политика

  1. Тези правила регламентират използването на Портала за електронно обучение (Портал за ЕО) на Националния институт на правосъдието (НИП, респ. Института);
  2. Порталът за електронно обучение на НИП е предназначен да подпомага задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор, и младши следовател; задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат; поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието;
  3. В зависимост от материята, съдържанието и целевата група на електронните обучения, в тях могат да бъдат включени и други участници след съгласуване с ръководството на НИП;
  4. Порталът за ЕО на НИП е платформа за професионален обмен на информация;
  5. Ако за ползването на функционалности на Портала е необходима регистрация, желаещите (които отговарят на условието по т. 2 от настоящите Общи правила, респ. по т. 3) трябва да се регистрират, като предоставят актуална, пълна и точна информация, която ще им бъде поискана при попълване на регистрационната форма. Потребителите на Портала трябва да пазят поверителността на своите потребителско име и парола;
  6. Авторските права върху предоставеното учебно съдържание в Портала принадлежи на НИП, освен ако в самите документи не е указано друго. Материалите и части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, представяни или използвани по друг начин по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, без изрично разрешение за това, получено от НИП и/или носителя на авторското и сродните му права;
  7. При публикуване на допълнителни материали  (статии, монографии, книги и др.) в Портала, отговорност за нарушаване на авторските права върху същите носи лицето, което е направило съответната публикация;
  8. В Портала за електронно обучение на НИП се толерират професионалното отношение, проявите на взаимно уважение към участниците, преподавателите и координаторите на обученията и спазването на добрия тон;
  9. Политиката на НИП е насочена към развитие на електронните форми на професионална комуникация в съответствие със съвременните тенденции в развитието на обучението за възрастни и конкретните потребности на обучаемите. За целта всяка обоснована идея за оптимизиране на Портала за ЕО е обект на разглеждане от екип „Електронно обучение“;
  10. Националният институт на правосъдието е публична институция - администратор на лични данни. Подробна информация за това можете да откриете във ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО (утвърдени със Заповед № РД-11-81/17.12.2019 г.)