Категорията включва каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по вид и по дата на провеждане на курса. 

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2018/2019 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от електронни модули, присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2018/2019 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 2 присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Целева група: членове на ВСС и инспектори от Инспектората на ВСС

Заявка

Форма на обучение: смесено обучение, съчетаващо дистанционна и присъствена форма

Дистанционната част включва запознаване с разработените материали по темата в периода 8 - 17.05.2019 г.

Присъствената част се провежда в периода 16 - 17.05.2019 г. 

За включване в обучението е необходимо да имате профил в Портала за електронно обучение на НИП. Профил са създава само в случай, че нямате вече наличен такъв. 

При необходимост от съдействие:

г-жа Елена Рускова, лице за контакт на присъствената част, тел. 02 9359 139, ruskova@nij.bg;

г-жа Ани Пармаксизян, лице за контакт на присъствената част, тел. 02 9359 188, a.parmaksizian@nij.bg;

г-жа Янислава Андреева, координатор на дистанционната част, тел. 02 9359 162, y.andreeva@nij.bg.

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 11.04.2019

Целева група: Съдии, прокурори, следователи, разследващи органи по НПК.

Заявка (всички места за обучението са запълнени, поради което в момента заявяването за събитието не е отворено)

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg