Категорията предоставя на разположение учебни материали, създадени като самообучителни ресурси, материали за свободен достъп или материали от проведени обучения. 

Достъп до учебните материали имат регистрираните потребители на Портала за ЕО чрез самозаписване за съответния учебен материал.

Учебните материали са подредени по азбучен ред по заглавие.

 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Административните съдилища и правото на ЕС"

Автори: Александър Арабаджиев, Николай Ангелов, Васил Мръчков, Марина Михайлова, Станислав Костов, Валерия Иларева, Соня Янкулова, Искра Александрова, Евелина Димитрова, Теодора Пешева-Николова, Сашо Пенов

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-30-6

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Стенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси, свързани с измененията в НПК, проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район

Текстът на анализа е резултат от работата на авторски колектив от магистрати под ръководството на съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд.

Това издание се публикува в изпълнение на проект "Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България", който се осъществява от Институт Отворено общество - София и Националното бюро за правна помощ с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Правосъдие 2014-2020 г. 

© Институт Отворено общество - София, 2018

ISBN 978-619-226-073-6

За да видите текста на изданието е необходимо да изберете заглавието, след което да посочите "Запишете ме". Чрез това действие ще отворите страницата с изданието. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Връчване на призовки и съдебни книжа. Наръчник на служителя"

Автори: Калина Атанасова, Валентина Пунчева

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-26-9 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Деловодство административни дела. Наръчник на служителя"

Подзаглавие:Наръчник на служителя

Автори: Игнат Колчев, Ана Методиева-Конялъ

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-39-9

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Лого проект

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Деловодство граждански дела"

Подзаглавие:Наръчник на служителя

Автори: Веселина Кръстева, Станислав Георгиев

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-38-2

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Деловодство наказателни дела"

Подзаглавие:Наръчник на служителя

Автори: Иван Стоилов, Валерия Джагарова

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-38-2

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Деловодство търговски дела. Наръчник на служителя"

Подзаглавие:Наръчник на служителя

Автори: д-р Силвия Кръстева, Костадинка Недкова

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-34-4

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Подкаст на уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема "Европейската прокуратура – разследване и наказателно преследване на престъпленията против бюджета на ЕС"

Подкаст (запис) на най-актуалния уебинар за компетентността на Европейската прокуратура в областта на разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС е достъпен на сайта на Европейската мрежа за съдебно обучение. 

Записът има за цел да повиши информираността и по-доброто разбиране на професионалната общност относно формиращата се в момента независима прокурорска служба на Европейския съюз, и нейните правомощия като орган с ключова роля в наказателното правосъдие в ЕС през следващите години. 

Йоахим Етенхофер, административен ръководител на прокуратурата в Мюнхен, Германия, представя темите в уебинара, свързани с:

  • престъпленията, съгласно Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС;
  • структура и организация на Европейската прокуратура: ролята на европейския главен прокурор, европейските прокурори и европейските делегирани прокурори;
  • основни задачи на Европейската прокуратура — съдебен контрол — сътрудничество с национални органи;
  • взаимодействие с държави членки, които не участват в Европейската прокуратура;
  • сътрудничество с ЕВРОДЖЪСТ, ОЛАФ, ЕВРОПОЛ.

 Целева група на уебинара:

Съдии и прокурори с опит в разследването на икономически и финансови престъпления, корупция и измами, съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, трансгранично сътрудничество при разследване и наказателно преследване.

Записът е на английски език.

 

Изданието е разработено по проект № BG05SFOP001-3.002-0001„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност"

Автори: Костадинка Недкова, Анета Братанова, Антоанета Андонова–Парашкевова, Вера Иванова, Диана Митева, Валентина Бошнякова-Събинска

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Logo OPDU

Тематичното помагало е изготвено и се издава в рамките на Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване на ефективността на правосъдието", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. 

Цялата отговорност за съдържанието на това издание е на Националния институт на правосъдието и не ангажира по никакъв начин Оперативна програма "Добро управление" и Европейския съюз. 

Никаква част от настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за възпроизвеждане или прехвърляна в каквато и да било форма или чрез каквито и да било способи - електронни, механични, фотокопирни, записващи или други - без предварителното разрашение на Националния институт на правосъдието. 

© Александър Арабаджиев - част първа, 2018

© доц. д-р Станислав Костов - част втора, 2018

© доц. д-р Александър Корнезов - част трета и четвърта, 2018

© проф. д-р Жасмин Попова - част пета, раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, 2018

© проф. д-р Евгени Танчев - част пета, раздел VIII, 2018 

ISBN 978-954-9419-24-5

Обща информация: Самообучителен ресурс относно новите изисквания на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Материалът е разработен от дирекция "Финансово разузнаване", ДАНС.

Целева група: Ресурсът е насочен към е съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участващи в процеса на организиране и провеждане на обществени поръчки. 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване.

Ресурсът е достъпен до 1.09.2019 г. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Настоящата рубрика съдържа:

1. Уведомление относно неспазване от страна на България на Орхуската конвенция по отношение на налагане на съдебна възбрана при процедури по преразглеждане на решения по оценка на въздействието върху околната среда и др.;

2. Учебни материали по проект "Сътрудничество с националните съдии в областта на околната среда" на ЕРА, по който Националният институт на правосъдието е партньор. 

С влизането в настоящия курс можете да се запознаете с текста "Помагало за работата на етичните комисии". 

Помагалото е разработено по проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите нъ съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС".

Тази разработка е резултат от продължителна съвместна работа на съдии от Второ отделение на Върховния административен съд и съдии от административните съдилища, които в продължение на почти една година съвместно извършиха анализ на нормативната уредба, правната теория и цялата съдебна практика, свързани с приложението на Закона за устройство на територията.

Курсът осигурява достъп до книгата "Право на Европейската конвенция за правата на човека" на издателство "Сиела".

Авторски колектив: Харис, О'Бойл, Уорбрик, Бейтс, Бъкли

Превод на български: Илияна Петрова

Текстът е достъпен при спазване на всички норми на авторските права. 

Самообучителният ресурс "Практически аспекти при разглеждане на данъчни дела" е изготвен под ръководството и правната редакция на съдия Йордан Константинов от Върховния административен съд. 

Автори на отделните части на ресурса са съдия Йордан Константинов от Върховен административен съд и съдиите от Административен съд Варна: Борислав Милачков, Дарина Рачева, Елена Янакиева, Искрена Димитрова и Мария Йотова.

Национален институт на правосъдието, 2018 г.
©Всички права запазени


Анализът е разработен в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд от екип под ръководството на г-жа Лада Паунова – съдия във Върховния касационен съд

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание броевете на списание "Европейски правен преглед" от 2011 г. досега.

Списание „Европейски правен преглед“® съдържа задълбочени анализи и коментари по актуални теми от правото на ЕС. Основен акцент на списанието е най-новата практика на Съда на Европейския съюз, чиито най-важни решения са предмет на обстойно представяне и анализ в авторски материали. То отразява и най-важните законодателни, административни и политически решения на останалите институции на ЕС – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейския съвет и др. Не на последно място, особено внимание се обръща и на практиката на българските съдилища в областта на правото на ЕС, както и на някои ключови юриспруденциални решения на съдилища от други държави членки на ЕС. Списанието се подготвя и списва от амбициозен екип от практикуващи български и чуждестранни юристи, голямата част от които работят в институциите на ЕС. ЕПП излиза в три тома годишно.

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Съдебни секретари. Наръчник на служителя"

Автори: Мая Миланова, Татяна Жилова

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-28-3 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС"

Автори: Ангелина Лазарова, Татяна Грозданова-Чакърова, Павлина Панова, Галина Захарова, Иванка Которова, Божидар Джамбазов, Сава Петров, проф. д-р Пламен Панайотов

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-32-0

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Управление на съдебната власт"

Подзаглавие: Ръководство за административни ръководители

Автори: д-р Росица Тончева, Деница Вълкова, Георги Георгиев, проф. д-р Любомир Стефанов, Станислав Георгиев, Мария Терзийска,д-р Невин Фети, Маргарита Радкова, Георги Ушев, Стоян Тонев

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-42-9

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Страницата съдържа учебни материали към обучението "По-добро прилагане на регламентите на ЕС за семейното и наследственото право", организирано в рамките на проект 117DT137 по Програма "Гражданско правосъдие 2014 - 2020 г." на ЕС.

Обучението е проведено през периода 02-03.11.2017 г., НИП, зала 201

Проект "България – Съдебно обучение по данъчно право", финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и осъществяван съвместно с Международната организация за развитие на правото (IDLO)

Материали от обучение "Данъчно право", 26.02-30.03.2019 г.

Начин на включване: Учебните материали могат да се ползват от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Материали от обучение "Практика на Съда на Европейския съюз относно режима на облагането с ДДС", 08 - 10.05.2019 г.

Начин на включване: Учебните материали могат да се ползват от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Материали от обучение "Преюдициални запитвания. Практически аспекти при изготвяне на преюдициално запитване. Практика на СЕС", 13-15.05.2019 г.

Начин на включване: Учебните материали могат да се ползват от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

В курса са публикувани материали от проведено обучение "Престъпления, извършвани чрез използването на информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти. виртуални валути", 22-24.04.2019 година

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg