Категорията съдържа проведените през 2020 г. електронни обучения. 

Обученията се провеждат от дирекции ЕОИР, ТОМОМ, ОСА и НВО. 


Начална дата и час: 20.11.2020 09:00
Крайна дата и час: 20.11.2020 17:30
Вид събитие: Регионално обучение
Преподаватели и модератори: Камелия Маринова - съдия, Върховен касационен съд

Целева група: новоназначени съдии в районни съдилища. 

За информация: Координаторите на курса.

Начална дата и час: 14.12.2020 09:30

Крайна дата и час: 15.12.2020 14:30
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Анелия Щерева – съдия в Софийския градски съд, Огнян Стоичков – член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и Пламен Василев - експерт в сферата на сигурността на трафични данни.
Целева аудитория: съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори и следователи

Начин на провеждане: чрез платформата Zoom.us


Начална дата и час: 09.11.2020 09:00
Крайна дата и час: 11.11.2020 18:00
Вид събитие: Регионално обучение
Преподаватели и модератори: Ваня Илиева и Илона Кръстенякова – прокурори във Върховна касационна прокуратура

Начална дата и час: 22.10.2020 11:00
Крайна дата и час: 22.10.2020 13:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Лектори на събитието са изтъкнати експерти на Кралската прокурорска служба: Сара Лъмсден - адвокат в Централния орган на Обединеното кралство (UKCA). UKCA координира всички искания за взаимна правна помощ, изпратени до Обединеното кралство. Г-жа Лъмстен е част от екипа за Европа, който работи специално с искания за международна правна помощ от държави, които използват Европейската заповед за разследване и е единствена точка за контакт за искания от България, Гърция, Литва, Португалия и Румъния. Айо Айоънгбо - адвокат в Кралската прокурорска служба. Той подкрепя адвокатите, които работят в чужбина като им оказва съдействие при изготвяне на искания за международна правна помощ към страни от целия свят. Преди това г-н Айоънгбо е работил като прокурор за връзка с Ямайка, Тринидат и Турция. Предвид професионалната му практика до момента, разполага с обширен опит в областта на международната правна помощ.
Описание: Уебинарът е част от поредица съвместни инициативи на Националния институт на правосъдието и Кралската прокурорска служба, които се осъществяват с подкрепата на Британското посолство в София.
Обучителни цели: Ще бъдат обсъдени процедурите за получаване на доказателства от Обединеното кралство според техния вид; Европейска заповед за разследване и искания за правна помощ; ролята на Кралската прокурорска служба и на Централния орган на Обединеното кралство.
Целева аудитория: Събитието е предназначено за съдии, прокурори и следователи. Други професионалисти ще се допускат само при наличие на свободни места.
Максимален брой участници: 95


Начална дата и час: 10.12.2020 00:00
Крайна дата и час: 11.12.2020 13:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Сава Петров - прокурор, Върховна касационна прокуратура
Описание: Интерактивното обучение е насочено към развиване на професионалните умения и компетентности на прокурорите при прилагането на законодателството, свързано с взаимното признаване на актове, постановени в производства с наказателно-правен характер в държавите членки на ЕС. Обучението се осъществява в сътрудничество в Прокуратурата на Република България.
Целева аудитория: прокурори
Място на провеждане / институция: Zoom.us - ТОМОМ и ОСА
Населено място на провеждане: София

Учебен план ПРБ 10-11.12.2020.docУчебен план ПРБ 10-11.12.2020.doc

Начална дата и час: 20.10.2020 09:00
Крайна дата и час: 14.11.2020 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: наказателно право и процес
Преподаватели и модератори: Милена Панева и проф. Нели Петрова
Целева аудитория: съдии, прокурорири, следователи и др. лца по чл. 249 от ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП


Кратко име на събитието: НОСЗ, 11-17.09.2020 г.
Начална дата и час: 11.09.2020 08:00
Крайна дата и час: 17.09.2020 23:55


Начална дата и час: 19.11.2020 09:30
Крайна дата и час: 20.11.2020 16:30
Вид събитие: Електронно обучение
Преподаватели и модератори: иана Мицканова - прокурор в Специализирана прокуратура, командирована в ОП-Плевен; Ангелина Лазарова - постоянен преподавател; Янислава Андреева - програмен ръководител в НИП; Калина Лазарова - програмен ръководител в НИП; Иванка Кирилова - програмен координатор в НИП
Място на провеждане / институция: Хотел "Централ София"
Населено място на провеждане: София
Място на настаняване: Хотел "Централ София"

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 10.12.2020 08:00
Крайна дата и час: 21.12.2020 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната система
Преподаватели и модератори: доктор Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна
Обучителни цели: Основна цел на обучението е точно прилагане на превантивното законодателство от лицата , организиращи обществени поръчки в администрацията на съдебната власт, чрез запознаване с регламента на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и ППЗМИП, с изискванията на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и съответстващите им вътрешни правила на ВСС.
Целева аудитория: Съдебни служители, ангажирани с организирането и възлагането на обществени поръчки

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 13.11.2020 09:00
Крайна дата и час: 13.11.2020 17:00
Вид събитие: Регионално обучение
Преподаватели и модератори: Лада Паунова - съдия, Върховен касационен съд


Начална дата и час: 26.11.2020 10:30
Крайна дата и час: 27.11.2020 23:55
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Европейско право
Преподаватели и модератори: доц. Васил Пандов - преподавател, Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Описание: InterLex е електронна платформа със свободен достъп, предоставяща информация и методическа подкрепа при разглеждането на практически казуси по граждански дела с международен елемент. Платформата предлага навигиран алгоритъм за определяне на международната компетентност и приложимото право по конкретен казус с онлайн достъп до относимата съдебна практика на Съда на ЕС. Платформата е разработена по проект, съфинансиран от Европейския съюз по програма „Правосъдие“.
Обучителни цели: Запознаване с възможностите на платформата: модул за подпомагане на вземането на решения, правно-информационен модул, обучителен модул.
Целева аудитория: Съдии, съдебни помощници и други представители на професионалната общност съгласно чл. 249, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, които работят по дела в областта на гражданското и търговското право с международен елемент
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 14.12.2020 09:00
Крайна дата и час: 15.12.2020 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Мариета Неделчева - съдия, Специализиран наказателен съд, Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд Варна, Божидар Джамбазов - прокурор във ВКП


Начална дата и час: 20.11.2020 09:00
Крайна дата и час: 20.11.2020 09:00
Вид събитие: Регионално обучение
Преподаватели и модератори: Борислав Белазелков - съдия, Върховен касационен съд


Начална дата и час: 30.11.2020 00:00
Крайна дата и час: 02.12.2020 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Гражданско право; Граждански процес
Преподаватели и модератори: Валентина Бошнякова , съдия окръжен съд Смолян


Кратко име на събитието: УПО
Начална дата и час: 27.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 16.11.2020 23:55

Целева група: съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници
Тематична област: Наказателно право; Наказателен процес

Обща информация:


Кратко име на събитието: Възобновяване на наказателни дела
Начална дата и час: 05.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 07.10.2020 00:00
Учебна/Правна област: Наказателно право и процес


Начална дата и час: 12.10.2020 09:30
Крайна дата и час: 13.11.2020 13:00
Вид събитие: Обучение
Тематична област: Наказателно право; Наказателен процес
Целева аудитория: новоназначени съдии
Място на провеждане / институция: НИП Зали

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 16.11.2020 09:30
Крайна дата и час: 18.12.2020 13:00
Вид събитие: Смесено обучение (Blended learning)
Преподаватели и модератори: Ангелина Лазарова
Място на провеждане / институция: НИП Зали
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Обучението е предназначено за служителите на НИП и цели най-общото им запознаване с методите и начините на работа в дистанционно обучение. 

Курсът съдържа материали от обучението на обучители, проведено от НИП през 2018 г. 

След запознаване с материалите можете да поискате достъп до тестов курс като се обърнете към Янислава или Вела.


Начална дата и час: 20.11.2020 09:00
Крайна дата и час: 20.11.2020 14:00
Вид събитие: Регионално обучение
Преподаватели и модератори: Лада Паунова - съдия, Върховен касационен съд