Начална дата и час: 01.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 15.11.2021 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова, съдия, Административен съд София-град, доц. д-р Росен Карадимов, катедра "Гражданскоправни науки", Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Описание: Комбинираната обучителна форма включва две самостоятелни обучения: дистанционно обучение "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" (1 - 15.11.2021 г.) и присъствено обучение "Работилница по проблемите на правото на интелектуалната собственост: публично изпълнение на произведенията; реално използване на марка" (2.12.2021 г.)
Обучителни цели: Основна цел на обучението е да надгради общата теоретична подготовка на магистратите, запознавайки ги с последните нормативни изменения, и да подпомогне тяхната работа при решаване на спорове, свързани с правата на интелектуалната собственост. Учебният план е структуриран в отделни модули според отделните права на интелектуалната собственост, като обхваща общи и специализирани теми, насочени към най-често срещаните производства и най-спорните моменти при прилагането на нормативната уредба.
Целева аудитория: съдии от районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители (при наличие на места могат да се включат прокурори, следователи).
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук