Начална дата и час: 18.10.2022 00:00
Крайна дата и час: 17.11.2022 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Доц. д-р Ива Пушкарова - гл. асистент в КНПН, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и АМВР Д-р Георги Кирилов - психолог, СУ Св. "Климент Охридски" Гергана Кюркчийска – прокурор в РП Оряхово, командирована в СГП
Описание: Обучението е насочено към изграждане на задълбочени познания и умения за разпознаване на явленията от областта на сексуалната експлоатация и за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти, вкл. свързани с действителни и привидни съвкупности с други престъпления, конкуренция на квалификации, усложнена престъпна дейност и др.
Обучителни цели: Курсът цели да допринесе и за повишаване на интердисциплинарните знания в посочената област за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и за формиране на професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.
Целева аудитория: съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници и разследващи полицаи.
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук