Logo OPDU

Тематичното помагало е изготвено и се издава в рамките на Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване на ефективността на правосъдието", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. 

Цялата отговорност за съдържанието на това издание е на Националния институт на правосъдието и не ангажира по никакъв начин Оперативна програма "Добро управление" и Европейския съюз. 

Никаква част от настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за възпроизвеждане или прехвърляна в каквато и да било форма или чрез каквито и да било способи - електронни, механични, фотокопирни, записващи или други - без предварителното разрашение на Националния институт на правосъдието. 

© Александър Арабаджиев - част първа, 2018

© доц. д-р Станислав Костов - част втора, 2018

© доц. д-р Александър Корнезов - част трета и четвърта, 2018

© проф. д-р Жасмин Попова - част пета, раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, 2018

© проф. д-р Евгени Танчев - част пета, раздел VIII, 2018 

ISBN 978-954-9419-24-5