Тази разработка е резултат от продължителна съвместна работа на съдии от Второ отделение на Върховния административен съд и съдии от административните съдилища, които в продължение на почти една година съвместно извършиха анализ на нормативната уредба, правната теория и цялата съдебна практика, свързани с приложението на Закона за устройство на територията.