Анализът е разработен в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд от екип под ръководството на г-жа Лада Паунова – съдия във Върховния касационен съд