Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

В курса са публикувани материали от проведено обучение "Престъпления, извършвани чрез използването на информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти. виртуални валути", 22-24.04.2019 година

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg