Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС"

Автори: Ангелина Лазарова, Татяна Грозданова-Чакърова, Павлина Панова, Галина Захарова, Иванка Которова, Божидар Джамбазов, Сава Петров, проф. д-р Пламен Панайотов

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-32-0

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.