Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Административните съдилища и правото на ЕС"

Автори: Александър Арабаджиев, Николай Ангелов, Васил Мръчков, Марина Михайлова, Станислав Костов, Валерия Иларева, Соня Янкулова, Искра Александрова, Евелина Димитрова, Теодора Пешева-Николова, Сашо Пенов

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-30-6

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.