Изданието е разработено по проект № BG05SFOP001-3.002-0001„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност"

Автори: Костадинка Недкова, Анета Братанова, Антоанета Андонова–Парашкевова, Вера Иванова, Диана Митева, Валентина Бошнякова-Събинска

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.