Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Управление на съдебната власт"

Подзаглавие: Ръководство за административни ръководители

Автори: д-р Росица Тончева, Деница Вълкова, Георги Георгиев, проф. д-р Любомир Стефанов, Станислав Георгиев, Мария Терзийска,д-р Невин Фети, Маргарита Радкова, Георги Ушев, Стоян Тонев

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-42-9

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.