Целева група: новоназначени съдии в районни съдилища. 

За информация: Координаторите на курса.