Целева група: съдебни служители  на длъжност “Връзки с обществеността”.

Заявка за участие:21.04-20.05.2020, "Комуникационни умения в съдебната система