Целева група: съдебни служители без юридическо образование, служители "Връзки с обществеността", назначени през 2019 г., други съдебни служители, съвместяващи функции "Връзки с обществеността"