Целева група: длъжностни лица по защита на данните в органите на съдебната власт и лица по ЗСВ