Целта на обучението е да идентифицира въпросите, възникващи при прилагане на Наредба №8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост и да уеднакви практиката при предоставяне на административната услуга в различните служби "Бюро "Съдимост" в страната.

Целева група: съдебни служители в бюрата за съдимост