Целева група: съдебни служители, магистрати и лица по чл.249 ЗС