Координатор на курса: Валентина Караганова

Преподавател: Лада Паунова 

Целева група: Магистрати, съдебни помощници, съдебни служители, други лица по чл. 249 ЗСВ 

Заявка за участие