Форма на провеждане: уебинар (необходимо е онлайн включване в определените часове)

Начало: 14.05.2020 г., 09.30 ч.; Край: 14.05.2020 г., 15.00 ч.

Целева група: съдии, разглеждащи граждански и търговски  дела, съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители

Заявки за участие се подават по електронен път в срок до 12.05.2020 г.

Обща информация: Обучението включва три модула - 1. "Видове обезпечения при договор за банков кредит", 2. "Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг", 3. "Нова тълкувателна практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит"

Заявка за участие

3c1ac2d8-c255-41a7-ae42-2ceb44bd43c834bc79e1-c0ac-4d04-9ce4-bc0573c42ea4