Целта на обучението е съдебните архивари да повишат знанията и уменията си с оглед ефективно изпълнение на всички действия при архивиране и съхраняване на делата, както и да получат практически съвети за подобряване на работата в служба "Архив"в съдилищата.

Целева група: съдебни служители от служби „Архив” в съдилищата.