Основната цел на обучението е да се повишат знанията на съдебните служители от специализираната администрация на ПРБ относно различните аспекти от дейността по архивиране, включително чрез систематизиране и унифициране на добрите практики. В допълнение ще бъдат обсъдени насоки за по-висока ефективност при обслужването на граждани.