Целева група: Държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдии, разглеждащи граждански дела