Начална дата и час: 11.05.2021 09:00
Крайна дата и час: 14.06.2021 23:00

Преподаватели и модератори:
Доц. д-р Ива Пушкарова - гл. асистент в Катедрата по наказателноправни науки на СУ „Св. Климент Охридски”;
Ивайло Илиев - заместник-окръжен прокурор на ОП Кюстендил


Описание: Актуалността на обучението се обуславя от съществените и продължаващи трудности, които наказателното правосъдие изпитва в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на домашно насилие, особено предвид последните изменения в НК и НПК и проблемите при интегриране на международни и европейски правни стандарти. Особено сериозни проблеми създават нововъведени наказателноправни понятия, но също и хипотези на правни и фактически усложнения – продължавани и продължени престъпления, хипотези на неизбежна отбрана, крайна необходимост, фактическа грешка, и други институти на Общата част, както и специфични за домашното насилие явления като системност, зависимост, ескалация, размяна на роли, отклонение на удара, фактическо съжителство, афектни състояния. Специфична е и работата с експертизи, подходи на разследване към пострадалия и извършителя и др.


Обучителни цели: - повишаване на професионалните знания и умения на участниците по разпознаване на явлението домашно насилие и разграничаването му от сходни явления, както и разграничаване на видовете домашно насилие, за отговора срещу които са създадени различни нормативни режими; - повишаване на интердисциплинарните знания за явлението домашно насилие за целите на правната квалификация и индивидуализация; - повишаване на професионалните знания и умения на участниците по прилагане на нормативната уредба, очертаваща видове наказателноправен отговор срещу прояви на домашно насилие.


Очаквани резултати: - изграждане на задълбочени знания и умения за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност, вкл. свързани с действителни и привидни съвкупности с други престъпления, конкуренция на квалификации, усложнена престъпна дейност, хипотези на "отклонение на удара" и "размяна на роли" и при обстоятелства, при които деянието не е общественоопасно, не е виновно извършено или деецът не се наказва; - повишаване на професионалните знания и умения на участниците за индивидуализиране на случая, вкл. при фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти, за доказване и мотивиране на професионалните решения по случая; - изграждане на разнообразни професионални стратегии при познаване на типовете процесуално поведение на дееца и пострадалия; - формиране на професионални нагласи към домашното насилие, съответни на законовите изисквания и международните стандарти, както и на добрите практики по тяхното прилагане.


Целева аудитория: съдии, прокурори, съдебни и прокурорски помошници на окръжно и районно ниво; успешно завършилите курса „Наказателноправни аспекти на домашното насилие” и положилите успешно входящ тест се ползват с предимство

Заявяване на участие: Тук