Покана за участие в пилотна инициатива на НИП, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право

 
Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Покана за участие в пилотна инициатива на НИП, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право
 

Националният институт на правосъдието отправя покана за включване в пилотна инициатива, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право.

Тема на изследователския проект: „Престъплението „Измама“. Съдебна практика. Материалноправни и процесуални проблеми.“

Проектът се ръководи от г-жа Лада Паунова, съдия във ВКС.

Описание на изследователския проект:

Проектът е насочен към проучване и анализ на достъпната за участниците съдебна практика в областта на производствата по обвинение за измама.

Основна задача на участниците е да предоставят достъпната за тях практика с цел обмен на идеи, мнения и обсъждане на проблеми чрез средствата на онлайн платформата за електронно обучение на НИП. На основата на споделения опит с помощта на ръководителя на проекта – съдия Л. Паунова, ще бъде формиран общ анализ на обхванатата практика и ще бъдат очертани перспекитиви в работата по проблемите, свързани с производствата по обвинение за измама.

Резултатът от работата на изследователската група ще бъде оформен като анализ на съдебната практика по разглежданата тема и ще бъде достъпен под формата на електронна публикация сред общите съдилища в страната.

При проявен интерес изградената изследователска общност може да продължи да функционира и след приключването на проекта като магистратите, взели участие в тази пилотна инициатива, периодично ще допълват разработения анализ с подбрана от тях съдебна практика.

Тематичен обхват на изследването

Покана за включване от ръководителя на проекта – съдия Лада Паунова, Върховен касационен съд

 

 

Целева група и начин на включване:

Целева група са съдии от окръжно и районно ниво със специализация и опит в областта на наказателното право от различните апелативни райони в страната.

За включване в изследователската група по проекта е необходимо да попълните заявка за участие в срок до 3.04.2017 година, вкл.

Подборът на кандидатите ще бъде извършен на основа на посочения от тях в заявката опит, мотивация и наличие на практика по изследвания проблем в района. При необходимост може да се приложи и квотен принцип за подбор на участниците.

Период на провеждане на изследователската работа: 3.04. – 3.10.2017 година

Лица за контакт: г-жа Янислава Андреева (y.andreeva@nij.bg) и г-жа Дорина Христова (d.hristova@nij.bg).