Пилотно излъчване на регионално обучение в реално време

 
Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Пилотно излъчване на регионално обучение в реално време
 

Logo OPDU

 

На 28.04.2017 г. в гр. Варна ще се проведе регионално обучение на тема: „Европейско сътрудничество по граждански и търговски дела – връчване на съдебни книжа, признаване и изпълнение на съдебни решения“.

За първи път регионално обучение, организирано от НИП, ще бъде предавано на живо и може да бъде проследено онлайн в реално време. Партньор на Института е Окръжен съд, Варна, чиито инициативност и ентусиазъм направиха възможно осъществяването на това пилотно начинание.

Повече информация за програмата можете да получите тук.

От тук можете да изтеглите кратко техническо  ръководство.

Обучението ще бъде достъпно в реално време онлайн, утре, 28.04.2017 г. от 9.30 до 16.30 ч. на следния адрес: https://join.freeconferencecall.com/admin6384

Събитието е организирано по проект: „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, изпълняван от Националния институт на правосъдието.