"Обжалване насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ"

 
Снимка на Зина Филчева
"Обжалване насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ"
от Зина Филчева - понеделник, 6 ноември 2017, 12:05
 

От 13.11.2017 г. стартира обучение в нов електронен формат на горепосочената тема. Обучението е с продължителност до 30.11.2017г., с електронно сертифициране и е предназначено за административни съдии, съдебни помощници, служители в администрацията на административните съдилища и всички лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, заинтересувани от материята. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!