Покана за участие в нови форми и теми на обучение в електронна среда

 
Снимка на Янислава Андреева
Покана за участие в нови форми и теми на обучение в електронна среда
от Янислава Андреева - понеделник, 17 септември 2018, 13:56
 

Лого проект

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-С01/12.09.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дейност „Въвеждане на нови форми на обучение в електронна среда”

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието,

Информираме Ви, че се приемат заявки за участие в следните обучения в електронна среда, планирани през периода 1.10 – 31.12.2018 година:

  1. "Особености на престъпленията срещу интелектуалната собственост по чл.173 и чл.174 от НК при посегателства срещу произведения на науката", дата: 01-15.10.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  2. "Обжалване на откази за вписване в Търговския регистър - проблеми по исковете за обезщетения на вреди", дата: 01-15.10.2018 г., аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  3. "Отговорност на медицинските специалисти и лечебните заведения в административното правосъдие", дата: 03-12.10.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  4. "Правата, защитени от чл. 5 на Европейската конвенция за правата на човека и тяхната защита съгласно чл. 2, ал. 1, т.2 ЗОДОВ", дата: 06-27.11.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, ;
  5. "Общи стопански престъпления", дата: 15-30.11.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  6. "Правно действие на плана на новообразуваните имоти", дата: 20.11-03.12.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  7. Правна сила на решенията на Общинска служба "Земеделие", дата: 26.11-3.12.2018 г. аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 19.09.2018 г., край на заявяване: 12.11.2018 г.
  8. "Влияние на принципа за "академичната автономия" при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по Закона за развитие на академичния състав в Република България-ЗРАСРБ (заемане на академична длъжност или придобиване на научна степен)", дата: 03.12-13.12.2019 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  9. "Обявяването на трудови правоотношения от органите на инспекциите по труда - предпоставки, компетентност на органа и оспорване на актовете пред съд", дата: 29.10 –12.11.2018 г., аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
  10. "Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането", дата: 03.12-13.12.2018 г., аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;

Очакваме Вашите заявките за участие в предложените обучения на електронен адрес: https://goo.gl/forms/4p9KPUZ7thNaTDUh1

До нови срещи!

С уважение, 

Екип на електронните обучения

(Редактирано от Зина Филчева - оригинала публикация Monday, 17 September 2018, 16:01)