Покана за включване в дистанционно обучение

 
Снимка на Янислава Андреева
Покана за включване в дистанционно обучение
от Янислава Андреева - сряда, 7 ноември 2018, 07:08
 
Уважаеми потребители на Портала за ЕО на Националния институт на правосъдието,
В рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието организира електронна общност за дискусия и провеждане на електронно дистанционно обучение, насочени към практическите аспекти при разглеждането на данъчни дела.
 
Материалите за обучението са разработени под ръководството и общата правна редакция на Йордан Константинов – съдия във Върховния административен съд. Автори на отделните части са Йордан Константинов – съдия във Върховния административен съд, Елена Янакиева – заместник-председател на Административен съд Варна, Борислав Милачков - заместник-председател на Административен съд Варна, Мария Йотова – съдия в Административен съд Варна, Искрена Димитрова – съдия в Административен съд Варна и Дарина Рачева – съдия в Административен съд Варна.
 
Работата в обучението "Практически аспекти при разглеждането на данъчни дела" ще се проведе в Портала за електронно обучение на НИП - http://e-learning.nij.bg, в периода 12.11 – 12.12.2018 г., където е осигурена виртуална среда за разпространение на подготвените материали и възможност за обмен на информация, идеи и обсъждане на казуси от практиката.
 
За включване в обучението се подава "Заявка за участие в електронни дистанционни обучения", в срок до 12.11.2018 година, която се намира на интернет страницата на Националния институт на правосъдието – www.nij.bg, раздел "График на обученията", подраздел "Заявка за участие".
 
Лице за контакт: Янислава Андреева, програмен координатор, ел. поща: y.andreeva@nij.bg,  тел. 02 9359 162.