Покана за включване в обучение на тема "Влияние на принципа за „академичната автономия“ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ”

 
Снимка на Янислава Андреева
Покана за включване в обучение на тема "Влияние на принципа за „академичната автономия“ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ”
от Янислава Андреева - сряда, 21 ноември 2018, 15:26
 

Предстоящо обучение на тема "Влияние на принципа за "академичната автономия" при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ"

 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в поредното обучение, планирано в рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма "Добро управление". При осъществяването на проекта Националният институт на правосъдието организира обучение в електронна среда на тема "Влияние на принципа за "академичната автономия" при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по Закона за развитие на академичния състав в РБ", което ще се проведе в периода 03-13.12.2018 г. Обучението ще се проведе във формат онлайн форум, в който участниците ще имат  възможност да обсъдят въпроси и казуси от своята практика. Включването във  форума и участието в обучението ще се извършва онлайн през Портала за електронно обучение на НИП.  

По време на обучението ще се обсъдят теми и съдебна практика по Закона за висшето образование, като:

  • откриването на нови филиали на висшите училища (към 2018 г. - 51 висши училища, от които 37 държавни);
  • съществени нормативни изменения, водещи до липса на актуалност на съществуващата съдебна практика;
  • съществено увеличаване на публичния финансов ресурс, който се управлява от висшите училища при наличие на принципа за "академична автономия";
  • поява на колизии в нормативната уредба - направените през 2018 г .съществени и многобройни изменения на двата основни закона в областта на висшето образование (ЗВО и ЗРАСРБ) създават възможност за наличие на колизии между тях, като в резултат се появява необходимост от синхронизиране в процеса на тълкуване на основните дефиниции;
  • увеличаване на случаите на дискриминационни критерии при конкурсите и атестациите по ЗВО и ЗРАСРБ, скрити зад принципа за "академична автономия";

Програмата на обучението е разработена от г-н Щерьо Ножаров, редовен преподавател в УНСС, секретар на секция и член на ръководството на Съюза на учените в България.

Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка  в срок до 28 ноември 2018 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители, служители на разследващите органи по НК и др. 

Повече информация за планираните до края на годината електронни обучения можете да видите в Портала за електронно обучение.

Лице за контакт: Лилия Иванова - тел. 02 9359 104, е-поща: l.ivanova@nij.bg