ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 
Снимка на Янислава Андреева
ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА
от Янислава Андреева - сряда, 18 септември 2019, 13:03
 

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието,

В периода 1.10 – 20.12.2019 година Националният институт на правосъдието организира провеждането на дистанционни обучения в електронна среда. Обученията ще се реализират по проект "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тематиките на обученията са идентифицирани съвместно със съдии от Върховния касационен съд при осъществяването на анализи на разработените теми за дистанционни обучения, извършени при осъществяване на дейност 3 "Провеждане на дистанционни обучения" по проекта.

Планираните дистанционни обучения през периода са:

1. "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти", дата 08.10 - 05.11.2019 г., аудитория граждански съдии от първоинстанционните и въззивните съдилища и съдебни помощници, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване:  01.10.2019 г.

2. "Разпоредително заседание по НПК", дата 15.10 - 05.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 07.10.2019 г.

3. "Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство", дата 28.10 - 18.11.2019 г., предназначено за съдии, разглеждащи граждански дела, и съдебни помощници, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 21.10.2019 г.

4. "Практически аспекти по разследването и доказването на престъпления против горския фонд (чл.235 НК)", дата 01.11 - 22.11.2019 г., предназначено за магистрати и помощници, разглеждащи дела по чл. 235 НК, други лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 25.10.2019 г.

5. "Практика на ВКС при отрицателни установителни искове", дата 05.11 - 26.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 31.10.2019 г.

Повече информация за посочените обучения можете да намерите в раздел "График на обученията", подраздел "Преглед на обученията" или в Портала за електронно обучение на НИП.

Заявка за участие в обученията се подава в указания срок или до запълване на местата на адрес: https://goo.gl/forms/acCtP0NOO2NVxKFd2

 

Очакваме Вашите заявки!