ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В НИП ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 
Picture of Янислава Андреева
ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В НИП ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА
by Янислава Андреева - Thursday, 19 September 2019, 5:29 PM
 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП,  

В периода 1.10 – 20.12.2019 година Националният институт на правосъдието организира провеждането на електронни дистанционни обучения, финансирани с бюджетни средства.

Тематиките на обученията са определени съвместно със съдии от върховните съдилища, които бяха включени в разработването на анализи и годишни планове на дистанционните обучения, изготвени при изпълнението на дейност 3 "Провеждане на дистанционни обучения" по проект "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Планираните обучения през периода са:

  1. "Последици на наследяването в изпълнителния процес", дата: 8.10.2019 г. – 29.10.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 9.08.2019 г., край заявяване: 1.10.2019 г.
  2. "Съвременни аспекти на пробацията. Стандарти и процедури при изпълнението й", дата: 22.10.2019 г. – 03.12.2019 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 14.10.2019 г.
  3. "Доклад и процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното производство. Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за прихващане", дата: 25.11.2019 г. – 16.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 26.09.2019 г., край заявяване: 26.10.2019 г.

Повече информация за посочените обучения можете да намерите в раздел "График на обученията", подраздел "Преглед на обученията" или в Портала за електронно обучение на НИП

Заявка за участие в обученията се подава в указания срок на адрес: https://goo.gl/forms/acCtP0NOO2NVxKFd2. 

Очакваме Вашите заявки!