Available courses


Начална дата и час: 20.12.2021 09:00
Крайна дата и час: 11.02.2022 23:59
Вид събитие: Смесено обучение
Тематична област: Административно право и процес
Целева аудитория: административни съдии
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 25.01.2022 00:00
Крайна дата и час: 04.02.2022 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Административен процес
Преподаватели и модератори: Марияна Ширванян, съдия, Административен съд Варна
Описание: Акцент в обучението е поставен върху спецификата на актовете, въвеждащи правила на международно ниво и в законодателството на ЕС относно правото на осигуряване. Анализирани са правната характеристика на правото на осигуряване и принципите, на които се основава. В систематика и краткост са представени международните актове и актовете на ЕС с препратки към интернет страниците, на които може да бъде намерена допълнително информация.
Целева аудитория: съдии и съдебни служители от административните съдилища; прокурори; съдебни помощници
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 27.01.2022 12:00
Крайна дата и час: 27.01.2022 14:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова - съдия, Административен съд софия-град
Целева аудитория: Съдии и съдебни помощници от Административен съд София-град, Апелативен съд София, Върховен административен съд, Върховен касационен съд и други представители на професионалната общност.
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 31.01.2022 09:00
Крайна дата и час: 07.02.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарни теми
Преподаватели и модератори: д-р Александър Кирков, преподавател и ръководител на Научноизследователска лаборатория по киберсигурност - УниБИТ
Описание: Обучението е първото от пет обучения от темата "Технологии и право" посветени на поредица от обучения под общ знаменател, посветен на различни модерни явления, които неминуемо ще се отразят съществено и на правния мир.
Обучителни цели: Има за цел да провокира мисленето за бъдещето на юридическата професия в електронна среда
Целева аудитория: Представители на професионалната общност - лица по чл. 249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 07.02.2022 09:00
Крайна дата и час: 25.02.2022 15:00
Вид събитие: обучение
Място на провеждане / институция: НИП

Начална дата и час: 28.02.2022 00:00
Крайна дата и час: 01.04.2022 17:00
Преподаватели и модератори: Камелия Маринова - съдия във ВКС; Светлана Калинова - съдия във ВКС

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 

Общата е-Читалня е виртуално пространство, в което потребителите могат да получат електронен достъп до богато и актуално пълнотекстово съдържание. Тук се намират издания на НИП, публикации на други институции в т. ч. лекционни материали, наръчници, помагала, становища, анализи, видео и др., създадени и/или използвани в хода на обучителния процес на НИП. Всички те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и могат да се използват свободно само по реда на чл. 24 от ЗАПСП след коректно посочване на източника. За достъп до Общия репозиториум е необходима регистрация в Портала за електронно обучение и еднократно записване. 

е-Читалнята за адвокати е виртуално пространство, в което всеки вписан адвокат може да получи електронен достъп до богато пълнотекстово съдържание. Тук се намират издания на НИП, публикации на други институции в т. ч. лекционни материали, наръчници, помагала, становища, анализи и др., създадени и/или използвани в хода на обучителния процес на НИП. Всички публикувани ресурси са обект на закрила по силата на действащия Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и могат да се използват свободно по реда на чл. 24 от ЗАПСП след коректно посочване на източника. За достъп до е-Читалнята за адвокати се изисква регистрация в Портала за електронно обучение и еднократно записване.

Форумът е предназначен за обсъждане на предложението на Националния институт на правосъдието за промяна в модела за първоначално назначаване в съдебната система от младши съдии, младши прокурори и младши следователи, Випуск 2020/2021 г.

Предложенията, коментарите и препоръките по предложения модел на други представители на професионалната общност се очакват на електронната поща на Националния институт на правосъдието nij@nij.bg в срок до 01.11.2021 г. 

Повече информация можете да намерите тук.  

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Проект "Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност", финасиран по програма "Правосъдие" на Норвежкия финансъв механизъм 2014-2021

Участие: Сформирана работна група

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Виртуално пространство за споделяне на информация и обмен на идеи на работната група за проучване практиката на ЕСПЧ във връзка с провеждането на ефективно разследване. 

Аудитория: предварително определени членовете на работната група

Целева група: докторанти от юридическите факултети на университетите в България

Начин на вкючване: чрез попълване на заявка

Визия

Националният институт на правосъдието инициира и подкрепя различни съвременни подходи за обмен на знания и развитие на професионалните компетентности

Предоставени възможности

 • Осъществяване на работни и професионални контакти с магистрати, научни сътрудници в правните области и експрети
 • Информация за обучения в страната и чужбина, организирани от НИП
 • Участие в изготвяне на самообучителни ресурси, учебни материали, аналитични разработки, необходими за осъществяването на обучителната и квалификационната дейност на НИП;
 • Надграждане на собствените умения и компетентности

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт. 

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт.

Срок за подаване на заявки: посочен в поканата за участие

Целева група: Магистрати и съдебни служители, взели участие в присъственото обучение

 

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Целева група: Съдебни служители, работещи с Информационната система за управление на процеса на обучение в НИП

Форма на обучение: дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Целева група: Съдебни служители, работещи с Информационната система за управление на процеса на обучение в НИП

Форма на обучение: дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Срок за записване: 30.12.2015 г. - 29.03.2016 г. 

Обучението е предназначено за 40 магистрати

Кратка проектопрограма

Модул Въведение 

Модул №1: Филмирани лекции

Модул №2: Етични принципи и професионален морал

Модул №3: Дължимо и одобрявано поведение на магистрата - между колегиалната солидарност и спазването на етичните норми

Модул №4: Етиката и професионалната отговорност в спор с публичния натиск към ефикасност на магистратурата

Модул №5: Практическите предизвикателства пред професионалния морал – етичните принципи и правила като част от професионализма на магистрата

Модул Заключение - Финален тест и Анкета за оценка на обучението

Проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

Заявка за участие

Обучението е предназначено за 30 магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

 

Списък участници и резерви.pdfСписък участници и резерви.pdf