Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред

На 9 и 10 март 2020 г. НИП ще проведе обучение на тема "Актуални промени в заповедното производство", предназначено за съдии от районните и окръжните съдилища. 
Присъственото обучение ще бъде излъчено и в реално време с цел да се предостави възможност на повече магистрати да участват в него.
Заявилите желание за онлайн участие в обучението могат да се включат от тук
Повече информация можете да получите от координатора на онлайн излъчването. 

Целева група: съдебни служители, магистрати и лица по чл.249 ЗСВ

Заявка за участие

Целева група: новоназначени съдии в районни съдилища. 

За информация: Координаторите на курса.

Срок за подаване на заявки: 2.03.2020 г.

Целева група: Магистрати, съдебни помощници и др. лица по чл. 249 от ЗСВ

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Целева група: съдии, прокурори и следователи, лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

 

Целева група: съдебни служители без юридическо образование, служители "Връзки с обществеността", назначени през 2019 г., други съдебни служители, съвместяващи функции "Връзки с обществеността"

Целева група: съдии от районно и окръжно ниво

Проект № BG05SFOP001-3.006-0001 "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура № BG05SFOP001-3.006

Целева група: лица по чл. 249 ЗСВ

logoПроект № BG05SFOP001-3.006-0001 "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура № BG05SFOP001-3.006

Целева група: съдии и съдебни помощници от административни съдилища и прокурори, участващи в административни дела

Заявка за участие

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 

Курсът съдържа материали от проведено присъствено обучение по прилагането на новия закон за трансфер на осъдени лица, проведено на 21 февруари 2020 г., в гр. София и предназначено за съдии и прокурори от Великотърновския апелативен район.

Курсът е достъпен само за участници в проведеното присъствено обучение.

Заявки за курса не се приемат. 

Обучението се провежда в рамките на проекта на НИП "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2019/2020 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от електронни модули, присъствени срещи и заключителни дейности (анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Повече информация: посочените лица за контакт

Обучението е предназначено за служителите на НИП и цели най-общото им запознаване с методите и начините на работа в дистанционно обучение. 

Курсът съдържа материали от обучението на обучители, проведено от НИП през 2018 г. 

След запознаване с материалите можете да поискате достъп до тестов курс като се обърнете към Янислава или Вела.