Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред

Целева група: съдебни служители, магистрати и лица по чл.249 ЗСВ

Заявка за участие

Целева група: новоназначени съдии в районни съдилища. 

За информация: Координаторите на курса.

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2019/2020 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

* Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 2 присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Проект № BG05SFOP001-3.006-0001 "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура № BG05SFOP001-3.006

Целева група: лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

целева група: съдии, прокурори и следователи, лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

Целева група: магистрати, съдебни помощници, съдебни служители и лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

Целева група: съдии, съдебни помощници, лица по чл.249 ЗСВ

В момента не се набират заявки за участие в курса.

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща поне 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Срок за подаване на заявки: посочен в поканата за участие

Целева група: Магистрати и съдебни служители, взели участие в присъственото обучение

 

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2019/2020 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от електронни модули, присъствени срещи и заключителни дейности (анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Повече информация: посочените лица за контакт