Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред


Кратко име на събитието: НОСЗ
Начална дата и час: 06.07.2020 08:00
Крайна дата и час: 13.07.2020 23:55


Кратко име на събитието: ЗДОИ - съдилища
Начална дата и час: 06.07.2020 08:00
Крайна дата и час: 28.07.2020 23:55
Учебна/Правна област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната власт

Заявяване на участие: Тук

"Практически проблеми и дискусионни въпроси


Начална дата и час: 15.06.2020 08:00
Крайна дата и час: 10.07.2020 20:00
Учебна/Правна област: Гражданско право и процес

Заявяване на участие: Тук

Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Целева група: съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници

Заявка

d8797bcd-608d-4fea-a9f8-e57069182a36f36cf4d6-0ced-4894-896a-514dc7d7609446d3e507-6704-4078-9d27-27f08e391ee93fb9a05a-a611-4f1a-af0a-0f02563016c819bd420a-2609-47ef-badb-2623bae7453f0c1faafb-9cd2-41d1-a0ba-d75191d984bc5e1e45ea-6e67-4a20-89b1-6a11e3a9148e

Основната цел на обучението е да се повишат знанията на съдебните служители от специализираната администрация на ПРБ относно различните аспекти от дейността по архивиране, включително чрез систематизиране и унифициране на добрите практики. В допълнение ще бъдат обсъдени насоки за по-висока ефективност при обслужването на граждани.

Основната цел на обучението е да представи въпросите, свързани с прилагането на ЗДОИ по начин, предоставящ възможност за по-добро осмисляне на материята чрез анализ на нормативни разпоредби и съдебна практика, както и да даде необходимата увереност за правилното решаване на административните преписки, образувани по искания за предоставяне на достъп до обществена информация.

ab352eb2-53d5-4e9f-93be-dad46071c0e7af7e7da7-afe6-4e9d-be57-67fca6ca8987

Форма на провеждане: уебинар (необходимо е онлайн включване в определените часове)

Начало: 14.05.2020 г., 09.30 ч.; Край: 14.05.2020 г., 15.00 ч.

Целева група: съдии, разглеждащи граждански и търговски  дела, съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители

Заявки за участие се подават по електронен път в срок до 12.05.2020 г.

Обща информация: Обучението включва три модула - 1. "Видове обезпечения при договор за банков кредит", 2. "Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг", 3. "Нова тълкувателна практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит"

Заявка за участие

3c1ac2d8-c255-41a7-ae42-2ceb44bd43c834bc79e1-c0ac-4d04-9ce4-bc0573c42ea4

Координатор на курса: Валентина Караганова

Преподавател: Лада Паунова 

Целева група: Магистрати, съдебни помощници, съдебни служители, други лица по чл. 249 ЗСВ 

Заявка за участие

Целева група: съдебни служители, магистрати и лица по чл.249 ЗС

Целева група: новоназначени съдии в районни съдилища. 

За информация: Координаторите на курса.

Целева група: съдебни служители  на длъжност “Връзки с обществеността”.

Заявка за участие:21.04-20.05.2020, "Комуникационни умения в съдебната система

Целева група: съдии, прокурори и следователи, лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

Списък участници

1Списък на участници_ Домашно насилие_2020.doc1Списък на участници_ Домашно насилие_2020.doc

Основната цел на началното обучение е да осигури първоначална обща подготовка на новопостъпилите съдебни служители, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работата и им даде добра основа за развитие.

Учебният план съдържа теми, свързани с организацията и функционирането на администрацията на съда, и е насочен към адаптиране на уменията и квалификация на служителите към принципите и практиката на съдебната дейност. 

Новосъздаденият електронен дистанционен формат на обучението ще предложи повече време за работа по темите при по-бавни темпове, като целта е постигането на по-висока ефективност на курса. 

 

Целева група: съдебни служители без юридическо образование, служители "Връзки с обществеността", назначени през 2019 г., други съдебни служители, съвместяващи функции "Връзки с обществеността"

Форма на провеждане: уебинар

Начало: 21.04.2020 г.

Край: 08.05.2020 г.

Целева група: съдии

Обща информация: Обучението e предназначено за съдии и има за цел да запознае аудиторията с практически полезни методи и установени добри практики за ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата ситуация на обявено извънредно положение, в която драстичната промяна в установения режим на работа на магистратите не трябва да променя качеството и срочността на изпълнение на служебните задължения. Ще бъде проведена и дискусия, посветена върху отношенията с колегите, съдебните служители, страните в процеса и обществото като цяло.

Предвидено е провеждане на дискусия. (изисква онлайн включване в определените часове).

Преподавател: Тодор Тодоров, психолог

Заявки за участие се подават електронно в срок до 17 април 2020 г. (петък)

a7a93602-ee56-44f5-b832-b99878475c6ec2593d5e-0904-4696-8445-90ee3ff83c387ce48386-cd6d-4d5a-9974-bf21dca002b7a976b45c-947b-4e2e-a276-17e51fea7723
Учебен план 21.04-08.05 .pdfУчебен план 21.04-08.05 .pdf

Форма на провеждане: електронно дистанционно обучение

Начало: 15.04.2020 г.

Край: 08.05.2020 г.

Целева група: съдии

Обща информация: Акцентът в обучението е поставен върху подобряването на комуникативните умения на съдиите, правилата за работа с медиите и начините за своевременно реагиране в условията на кризи. 

В рамките на обучението аудиторията ще бъде информирана за това какви са посланията, които излъчва съдът; на какъв език говорят магистратите и какви са ефективните комуникационни послания за повишаване на доверието в съдебната система. Съществена част от учебния материал ще съдържа практически правила и съвети, приложими в процеса на интервюиране в печатни и електронни медии.

Предвидено е провеждане на дискусия. (изисква онлайн включване в определените часове).

Преподаватели: Димитър Абрашев, Борислава Радоева, Ненка Иванова, доц. Александър Христов

Заявки за участие се подават електронно в срок до 14 април 2020 г. 

bc1a5b8c-f080-42f3-85d5-aad7bf5d47f96543c020-a414-4f10-acc7-717ac2ed8d8ef606c7bd-40e2-4c55-8dc2-06c2f0429d183f70a684-fe5b-45e6-b6cc-20e4118fd818

Форма на провеждане: уебинар (изисква онлайн включване в определените часове).

Начало: 13.04.2020 г., 14:30 ч. - Край: 13.04.2020 г., 16:30 ч.

Целева група: съдии от районните, окръжните и апелативните съдилища, разглеждащи наказателни дела.

Обща информация: Обучението включва два модула: 1) съдебната практика по чл.70 от НК; 2) мерките за пробационен надзор по чл.67, ал.3 от НК, както и възпитателните мерки.

Предвидено е провеждане на дискусия.

Заявки за участие се подават електронно в срок до 8 април 2020 г. (сряда).


 

bc464710-a775-4732-a506-7797bd01d08aa6e6d637-bd49-4e12-a18e-339b09c98142

Основна цел на обучението е да даде знания и насоки за подобряване работата
на съдебните секретари, както и да подпомогне обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища.

Новосъздаденият електронен дистанционен формат на обучението ще предложи повече време за работа по темата, като целта е постигането на по-висока ефективност на курса.

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 

Курсът съдържа материали от проведено присъствено обучение по прилагането на новия закон за трансфер на осъдени лица, проведено на 21 февруари 2020 г., в гр. София и предназначено за съдии и прокурори от Великотърновския апелативен район.

Курсът е достъпен само за участници в проведеното присъствено обучение.

Заявки за курса не се приемат. 

Обучението се провежда в рамките на проекта на НИП "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението е предназначено за служителите на НИП и цели най-общото им запознаване с методите и начините на работа в дистанционно обучение. 

Курсът съдържа материали от обучението на обучители, проведено от НИП през 2018 г. 

След запознаване с материалите можете да поискате достъп до тестов курс като се обърнете към Янислава или Вела.

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Повече информация: посочените лица за контакт