Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред


Начална дата и час: 22.03.2021 00:00
Крайна дата и час: 22.04.2021 00:00
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Галя Вълкова - съдия, Софийски районен съд; доц. Павлина Петкова - преподавател по клинична и консултативна психология към Катедра по психология, ВСУ “Черноризец Храбър”
Целева аудитория: Съдии от районно и окръжно ниво, които разглеждат граждански дела и съдебни помощници
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2020/2021 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 3 присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Начална дата и час: 03.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 01.03.2021 00:00
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Ирена Далаклиева, системен администратор, Районна прокуратура Плевен
Целева аудитория: съдебни служители от ПРБ

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 10.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 08.03.2021 00:00
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: д-р Силвия Кръстева, съдия, Окръжен съд Плевен
Целева аудитория: съдебни служители от съдилищата

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 22.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 15.03.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Данъчно право
Преподаватели и модератори: Йордан Константинов, съдия, ВАС
Описание: ЕО акцентира върху актуални практически проблеми при прилагането на ЗМДТ
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и съдебни служители от административните съдилища; лица по чл.249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 24.02.2021 08:00
Крайна дата и час: 15.03.2021 23:59
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Борислав Стоянов, експерт – псиолог, Любка Христова-Минчева, експерт - психолог
Целева аудитория: съдебни служители от ПРБ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 27.01.2021 00:00
Крайна дата и час: 15.02.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Борислав Стоянов, експерт – психолог, Любка Христова-Минчева, експерт - психолог
Целева аудитория: съдебни служители от съдилищата

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 12.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 12.04.2021 23:55
Вид събитие: Самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението ще се проведе в електронна дистанционна форма - самоподготовка
Целева аудитория: Съдебни заседатели от РС Своге


Начална дата и час: 09.12.2020 00:00
Крайна дата и час: 09.01.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Обучение на съдебни заседатели
Целева аудитория: Съдебни заседатели от РС Сливница


Начална дата и час: 25.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 04.02.2021 23:55
Вид събитие: Самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението ще се проведе в електронна дистанционна форма - самоподготовка
Целева аудитория: Съдебни заседатели от РС Котел и РС Сливен

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 22.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 28.02.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Гражданско право и процес
Преподаватели и модератори: Маргарита Георгиева, съдия, Върховен касационен съд
Описание: Акцент в обучението ще бъдат въпросите за правото на свобода на словото, на изразяване на мнение и нормативните граници, до които могат да се упражняват т.нар. „комуникационни права“. Ще бъдат разгледани някои от важните решения на ЕСПЧ по проблеми, които са поставяли за разрешаване делата за гражданската отговорност при обида и клевета в различни хипотези.
Целева аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела и магистрати, интересуващи се от поставената тема
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 09.12.2020 00:00
Крайна дата и час: 10.12.2020 00:00
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Гражданско право; Граждански процес
Преподаватели и модератори: Борислав Белазелков - съдия, Върховен касационен съд
Целева аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни помощници


Вид събитие: обучение в дистанционна форма за самоподготовка

Тематична област: "Начално обучение на съдебни заседатели"

Описание: Обучението в дистанционна форма за самоподготовка се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Целта на учебния план е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.

Целева аудитория: съдебни заседатели с мандат 2021 - 2025 г.

Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП


Начална дата и час: 20.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 08.02.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Бисер Янков, началник на отдел „Правен”, Администрация на главния прокурор
Описание: Обучението има за цел да повиши квалификацията на съдебните служители от Прокуратурата на РБ, работещи по направление "Човешки ресурси", във връзка с производството по прекратяване на трудовите правоотношения, като наред с теоретичните постановки даде възможност за практическо приложение и надграждане на техните познания в тази област
Целева аудитория: съдебни служители от ПРБ, изпълняващи длъжности по направление „Човешки ресурси“
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 17.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 18.03.2021 00:00
Вид събитие: Смесено обучение (Blended learning)
Преподаватели и модератори: Антоанета Първанова, държавен финансов инспектор, Агенция за държавна финансова инспекция
Целева аудитория: служители на ръководни длъжности, главни счетоводители и други служители, ангажирани с обществени поръчки от органите на съдебната власт, АВСС, ИВСС, НИП и ПРБ. Препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 25.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 08.02.2021 08:00
Вид събитие: Електронно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Тодор Тодоров-психолог и експерт в областта на консултирането на магистрати и съдебни служители по теми, свързани с изпълнението на служебните им задължения и комуникацията в и извън професионалната общност
Описание: Обучението има за цел да предостави на участниците практически полезни методи и практики, целящи ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата извънредна епидемична обстановка, довела до съществени промени в режима и начина на работа на съдиите, прокурорите и следователите. Предмет на дискусия ще бъде начинът на изпълнение на служебните задължения, отношенията с колегите, съдебните служители, страните в процеса и обществото като цяло.
Очаквани резултати: Усъвършенстване на работните процеси чрез усъвършенстването на работните взаимоотношения и процесите на планиране и изпълнение на ежедневните задължения
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши магистрати от Випуск 2020/2021

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2020/2021 на НИП

Повече информация: посочените лица за контакт