Категорията включва каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по вид и по дата на провеждане на курса. 

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2018/2019 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 2 присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Проект „България – Съдебно обучение по данъчно право”, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и осъществяван съвместно с Международната организация за развитие на правото (IDLO)

Срок за подаване на заявки: 25.02.2019

Целева група: Съдии от административните съдилища

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 4.03.2019

Целева група: Съдии, разглеждащи административни дела, прокурори, следователи, съдебни помощници, подпомагащи административни съдии, прокурорски помощници, съдебни служители, които работят с материята, разследващи органи по НПК

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Срок за подаване на заявки: 16.02.2019

Целева група: Съдии и прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници, съдебни заседатели и разследващи полицаи.

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Срок за подаване на заявки: 20.03.2019

Целева група: Магистрати, съдебни помощници, съдебни служители и лица по чл.249 ЗСВ

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 20.03.2019

Целева група: Магистрати и лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, видеоурок

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Срок за подаване на заявки: 20.03.2019

Целева група: Лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Целева група: Лица по чл. 249 ЗСВ

Форма на обучение: присъствено обучение с онлайн част

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 27.03.2019

Целева група: Лица по чл. 249 ЗСВ, разследващи полицаи

Заявка

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, онлайн форум

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Срок за подаване на заявки: 27.03.2019

Целева група: Съдии, разглеждащи наказателни дела и прокурори 

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Срок за подаване на заявки: 27.03.2019

Целева група: Магистрати и съдебни помощници

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 1.04.2019

Целева група: Магистрати и съдебни служители

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 8.04.2019

Целева група: лица по чл.249, ал. 3 от ЗСВ, представители на разследващите органи по НК.

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 08.04.2019

Целева група: Магистрати, съдебни помощници, съдебни служители, други лица по чл. 249 ЗСВ

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 22.04.2019

Целева група: Административни съдии, съдебни помощници в административни съдилища, съдебни служители

Заявка (в момента заявяване за събитието не е отворено)

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, онлайн форум

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 11.04.2019

Целева група: Съдии, прокурори, следователи, разследващи органи по НПК.

Заявка (в момента заявяване за събитието не е отворено)

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, работа с казуси

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Срок за подаване на заявки: 13.04.2019

Целева група: Магистрати, съдебни служители и лица по чл.249 ЗСВ

Заявка (в момента заявяване за събитието не е отворено)

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение, онлайн форум

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg