Учебни материали, чрез които потребителите могат самостоятелно да придобият нови знания и да ги оценят.


Начална дата и час: 01.09.2023 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Преподаватели и модератори: Иваничка Славкова, заместник-председател, Окръжен съд - Варна; Силвия Обрешкова, заместник-председател, Районен съд - Варна; Мария Дончева - заместник-председател, Софийски районен съд; Владислава Ангелова, съдия, Софийски районен съд; Ралица първанова, прокурор, Софийска районна прокуратура; Катерина Александрова, следовател, СлО при Софийска градска прокуратура; Люболир Крилчев, УНИЦЕФ
Описание: Метод на включване в курса: регистрирани потребители на Портала за е-обучение на НИП; самостоятелно записване чрез бутон "Запишете ме" (изберете заглавието на курса и ще видите бутона)
Обучителни цели: Самообучителен сертификационен курс за специализирано обучение на магистратите, работещи по наказателни дела. Учебните материали са фокусирани върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство във връзка с измененията в НПК, обн. в ДВ, бр. 48/2023
Целева аудитория: Съдии, прокурори и следователи, работещи по наказателни дела с участието на непълнолетни лица
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Въведение в правосъдието деца ЧЗВ.pdfВъведение в правосъдието деца ЧЗВ.pdf


Начална дата и час: 11.07.2022 08:00

Крайна дата и час: 31.12.2024 17:30
Вид събитие: Самоподготовка
Тематична област: Европейско право
Преподаватели и модератори: Весела Гълъбова - заместник-председател на Районен съд Варна; Мария Дончева - земестник-педседател на Софийски районен съд
Целева аудитория: Целева група на обучението са съдиите, прокурорите, следователите, съдебните и прокурорските помощници и други работещи в сферата на правосъдието, както и служители на институциите, притежаващи компетентност в разглежданата област.
Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП

Включване в обучението: можете да се самозапишете чрез бутона "Запишете ме", видим след избор на името на обучението, или като се свържете с Янислава Андреева, y.andreeva@nij.bg

Самообучителният курс е предоставен за ползване от Службата по наркотиците и престъпността на ООН. Курсът се основава на Бангалорските принципи за съдебно поведение и на изискванията за прилагане на чл. 11 от Конвенцията на ООН срещу корупцията. Чрез него задълбочено се изясняват принципите от Бангалор и се изследват практически аспекти на прилагането им в ежедневието на магистратите.

Обучителните материали са преведени на български език и адаптирани от съдия Илияна Балтова, Апелативен съд – Бургас и съдия Виолета Магдалинчева-Клингова, Софийски градски съд в рамките на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”. 

Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП


Начална дата и час: 01.01.2023 00:00

Вид събитие: Самоподготовка
Описание: Материалите са разработени по проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Курсът е отворен за самостоятелно записване за представителите на целевата група на Националния институт на правосъдието.
Обучителни цели: Запознаване с начина на работа с основните ресурси и дейности в Портала за е-обучение на НИП; Насочване към идеи за употреба на ресурсите и дейностите.
Очаквани резултати: Повишаване на дигиталните компетентности на представителите на целевата група на НИП
Целева аудитория: Потенциални и настоящи преподаватели на НИП
Място на провеждане: НИП | Портал за електронно обучение на НИП


Начална дата и час: 10.11.2022 00:00
Вид събитие: самоподготовка
Описание: Материалите са разработени през периода м. юли - м. октомври 2022 г. от съдии и съдебни служители от Окръжен съд Варна и Районен съд Пловдив.
Целева аудитория: Съдии и съдебни служители
Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП.