Учебни материали, чрез които потребителите могат самостоятелно да придобият нови знания и да ги оценят.

Самообучителният курс е предоставен за ползване от Службата по наркотиците и престъпростта на ООН. Курсът се основава на Бангалорските принципи за съдебно поведение и на изискванията за прилагане на чл. 11 от Конвенцията на ООН срещу корупцията. Чрез него задълбочено се изясняват принципите от Бангалор и се изследват практически аспекти на прилагането им в ежедневието на магистратите.

Обучителните материали са преведени на български език и адаптирани от съдия Илияна Балтова, Апелативен съд – Бургас и съдия Виолета Магдалинчева-Клингова, Софийски градски съд в рамките на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”. 

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 


Вид събитие: Дистанционно обучение за самостоятелна работа. В курса не се предвижда участие на преподавател. 
Тематична област: Европейско право
Целева аудитория: Целева група на обучението са съдиите, прокурорите, следователите, съдебните и прокурорските помощници и други работещи в сферата на правосъдието, както и служители на институциите, притежаващи компетентност в разглежданата област.
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Курсът е отворен за самостоятелно записване.