Учебни материали, чрез които потребителите могат самостоятелно да придобият нови знания и да ги оценят.


Начална дата и час: 01.01.2023 00:00
Крайна дата и час: 31.12.2024 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Описание: Материалите са разработени по проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Курсът е отворен за самостоятелно записване за представителите на целевата група на Националния институт на правосъдието.
Обучителни цели: Запознаване с начина на работа с основните ресурси и дейности в Портала за е-обучение на НИП; Насочване към идеи за употреба на ресурсите и дейностите.
Очаквани резултати: Повишаване на дигиталните компетентности на представителите на целевата група на НИП
Целева аудитория: Потенциални и настоящи преподаватели на НИП
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София


Начална дата и час: 10.11.2022 00:00
Вид събитие: самоподготовка
Описание: Материалите са разработени през периода м. юли - м. октомври 2022 г. от съдии и съдебни служители от Окръжен съд Варна и Районен съд Пловдив.
Целева аудитория: Съдии и съдебни служители
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Самообучителният курс е предоставен за ползване от Службата по наркотиците и престъпността на ООН. Курсът се основава на Бангалорските принципи за съдебно поведение и на изискванията за прилагане на чл. 11 от Конвенцията на ООН срещу корупцията. Чрез него задълбочено се изясняват принципите от Бангалор и се изследват практически аспекти на прилагането им в ежедневието на магистратите.

Обучителните материали са преведени на български език и адаптирани от съдия Илияна Балтова, Апелативен съд – Бургас и съдия Виолета Магдалинчева-Клингова, Софийски градски съд в рамките на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”. 

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП.