За повече информация за съответния курс отворете резюмето към него (i).

Етичният алманах е създаден в рамките на проведеното обучение "Етични предизвикателства в работата на съдията, прокурора и следователя", проведено в периода 7.02 - 9.03.2022 г. като част от курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори от Випуска 2021/2022 г. 

Надяваме се, че инициативата ще бъде продължена от следващите випуски кандидати за младши съдии, прокурори и следователи. 

Настоящият алманах е отворен за всички потребители на Портала за електронно обучение. 

Подготвителен курс на отбор THEMIS - 2022 за участие в полуфинал D: 

https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019111/THEMIS-2022-Semi-final-D-Judicial-Ethics-and-Professional-Conduct---TH202204/

Форумът е предназначен за обсъждане на предложението на Националния институт на правосъдието за промяна в модела за първоначално назначаване в съдебната система от младши съдии, младши прокурори и младши следователи, Випуск 2020/2021 г.

Предложенията, коментарите и препоръките по предложения модел на други представители на професионалната общност се очакват на електронната поща на Националния институт на правосъдието nij@nij.bg в срок до 01.11.2021 г. 

Повече информация можете да намерите тук.  

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Проект "Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност", финасиран по програма "Правосъдие" на Норвежкия финансъв механизъм 2014-2021

Участие: Сформирана работна група

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Виртуално пространство за споделяне на информация и обмен на идеи на работната група за проучване практиката на ЕСПЧ във връзка с провеждането на ефективно разследване. 

Аудитория: предварително определени членовете на работната група

Целева група: докторанти от юридическите факултети на университетите в България

Начин на вкючване: чрез попълване на заявка

Визия

Националният институт на правосъдието инициира и подкрепя различни съвременни подходи за обмен на знания и развитие на професионалните компетентности

Предоставени възможности

 • Осъществяване на работни и професионални контакти с магистрати, научни сътрудници в правните области и експрети
 • Информация за обучения в страната и чужбина, организирани от НИП
 • Участие в изготвяне на самообучителни ресурси, учебни материали, аналитични разработки, необходими за осъществяването на обучителната и квалификационната дейност на НИП;
 • Надграждане на собствените умения и компетентности

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт. 

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт.