Налични курсове


Начална дата и час: 27.06.2022 10:30
Крайна дата и час: 27.06.2022 12:30
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Донка Чакърова - съдия, ВАС; Николай Енчев - преподавател
Обучителни цели: Укрепване на уменията за работа в онлайн среда
Целева аудитория: временни настоящи и бъдещи преподаватели в НИП
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 21.03.2022 00:00
Крайна дата и час: 21.05.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на учебния план е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от СРС с мандат 2022 - 2026
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Начална дата и час: 21.02.2022 00:00
Крайна дата и час: 10.05.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на учебния план е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от СРС с мандат 2022 - 2026
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Начална дата и час: 28.02.2022 00:00
Крайна дата и час: 01.04.2022 17:00
Преподаватели и модератори: Камелия Маринова - съдия във ВКС; Светлана Калинова - съдия във ВКС

Начална дата и час: 02.02.2022 09:00
Крайна дата и час: 18.02.2022 17:30
Вид събитие: обучение
Място на провеждане / институция: НИП

Начална дата и час: 27.09.2022 10:00
Крайна дата и час: 05.10.2022 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарни теми
Преподаватели и модератори: съдия Лада Паунова, зам.- председател ВКС; д-р Александър Кирков, преподавател и ръководител на Научноизследователска лаборатория по киберсигурност - УниБИТ
Описание: Обучението е третото от пет обучения по темата "Технологии и право" посветени на поредица от обучения под общ знаменател, посветен на различни модерни явления, които неминуемо ще се отразят съществено и на правния мир.
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи и др. представители на професионалната общност по чл. 249 от ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 24.06.2022 00:00
Крайна дата и час: 24.06.2022 23:55
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Защита на собствеността
Преподаватели и модератори: Светлана Калинова, съдия Върховен касационен съд
Целева аудитория: Съдии, съдебни помощници и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 10.06.2022 09:00
Крайна дата и час: 10.06.2022 16:00
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Гражданско право и процес
Преподаватели и модератори: Камелия Маринова, ВКС
Целева аудитория: първоинстанционни и възивни съдии
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 06.06.2022 00:00
Крайна дата и час: 27.06.2022 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Екологично право
Преподаватели и модератори: Сибила Симеонова - съдия, Върховен адмистративен съд
Целева аудитория: Съдии от административните съдилища и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 30.05.2022 00:00
Крайна дата и час: 08.06.2022 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: д-р Росица Тончева, съдия, Апелативен съд Варна
Целева аудитория: Представители на професионалната общност - лица по чл. 249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 10.05.2022 00:00
Крайна дата и час: 20.05.2022 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Наследствено право
Преподаватели и модератори: Валери Събев, съдия, Районен съд Несебър
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 09.05.2022 08:00
Крайна дата и час: 11.07.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Европейско право
Целева аудитория: Целева група на обучението са съдиите, прокурорите, следователите, съдебните и прокурорските помощници и други работещи в сферата на правосъдието, както и служители на институциите, притежаващи компетентност в разглежданата област.
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 09.05.2022 08:00
Крайна дата и час: 13.05.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Работа с електронни ресурси
Преподаватели и модератори: Светлин Пелов, системен администратор, Районен съд Луковит
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата в Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони, препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение „Използване на алтернативни средства за виртуализация“, което ще се проведе на 19.05.2022 г. в гр. Пловдив
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София


Начална дата и час: 04.05.2022 10:00
Крайна дата и час: 04.05.2022 12:00
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Преподаватели и модератори: Янислава Андреева, програмен ръководител, дирекция ЕОИР, НИП
Описание: Обучението предполага общността на съдебни обучители да бъде насърчена да включва повече и по-разнообразни е-ресурси в провежданите обучения.
Обучителни цели: Инструмент за обмен на опит и взаимодействие с технологичната среда
Очаквани резултати: Идентифициране на проблемните места при провеждане на уебинари; запознаване с различни гледни точки на участниците в провеждането на уебинари; повишаване на чувството на увереност при взаимодействие с е-среда.
Целева аудитория: настоящи и бъдещи временни преподаватели на НИП в електронна среда
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 28.04.2022 11:00
Крайна дата и час: 28.04.2022 13:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова - съдия, Административен съд София - град
Описание: Обучението е последната, четвърта част от поредица "Право на интелектуалната собственост", посветени на актуални и интересни проблеми и казуси от практиката по разглеждане на дела за закрила на интелектуалната собственост. Участието във всяко от обученията не е условие за включване в останалите.
Обучителни цели: 1. Запознаване с актуалната теория на Европейския патент с единно действие; 2. Обсъждане на казуси от практиката на преподавателите и участниците;
Целева аудитория: Съдии и съдебни помощници от административните и общите съдилищата в страната. При наличие на места ще бъдат допуснати и други представители на професионалната общност.
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 11.04.2022 09:00
Крайна дата и час: 20.04.2022 23:59
Вид събитие: Смесено обучение
Тематична област: чл.1 от Протокол 1 към ЕКПЧ (право на собственост)
Преподаватели и модератори: Илияна Папазова, съдия, Върховен касационен съд
Описание: Обучението „Защита на правото на собственост по чл.1 от Протокол №1, ЕКПЧ“ е насочено към запознаване с актуална практика относно правото на мирно ползване на притежанията.
Обучителни цели: 1) Да се изведат основните понятия и принципи, свързани със защитата на правото на собственост; 2) Запознаване с актуална съдебна практика на ЕСПЧ; 3) Предоставяне на възможност на участниците да обсъдят подбрани съдебни решения, въз основа на които да се изведат спорни въпроси, предмет на дискусия; 4) Формулиране на идеи за решения на спорните въпроси от практиката; 5) Подпомагане дейността по уеднаквяването на практиката, съобразно стандартите на ЕСПЧ.
Целева аудитория: Съдии, съдебни служители, експерти-юристи от структурите на ЕСИФ, експерти от ИВСС и МП и експерти от органите на съдебната власт, ангажирани с изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 11.04.2022 08:00
Крайна дата и час: 15.04.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Работа с електронни ресурси
Преподаватели и модератори: Светлин Пелов, системен администратор, Районен съд Луковит
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата в Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони, препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение „Използване на алтернативни средства за виртуализация“, което ще се проведе на 19.05.2022 г. в гр. Пловдив
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 06.04.2022 00:00
Крайна дата и час: 20.04.2022 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Европейско право
Преподаватели и модератори: Доц. Васил Пандов, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Описание: Обучението акцентира върху отношенията в семейството с международен елемент.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 07.03.2022 08:00
Крайна дата и час: 11.03.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Съдебна администрация
Преподаватели и модератори: Светлин Пелов, системен администратор, Районен съд Луковит
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата в Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони, препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение „Използване на алтернативни средства за виртуализация“, което ще се проведе на 17.03.2022 г. в гр. Пловдив
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Начална дата и час: 24.02.2022 12:00
Крайна дата и час: 24.02.2022 14:00
Вид събитие: Уебинар
Описание: Уебинарът „Привременни и обезпечителни мерки за защита правата на интелектуалната собственост“ е част от поредица двучасови уебинари, планирани за провеждане всеки последен четвъртък на три последователни месеца и насочени към различни акценти на правото на интелектуална собственост. Следващите планирани уебинари са „Мерки за закрила на правото на интелектуална собственост, налагани от митническите органи“ (31.03.2022 г.) и „Европейски патент с единно действие“ (28.04.2022 г.). Участието във всяко от обученията не е условие за включване в останалите.
Целева аудитория: Преимуществено за съдии и съдебни помощници от съдилищата в страната. При наличие на места ще бъдат допуснати и други представители на професионалната общност.
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 15.02.2022 08:00
Крайна дата и час: 21.03.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Начално обучение на съдебни служители
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова, съдия, Административен съд София-град Иван Стоилов, съдия, Софийски районен съд д-р Силвия Кръстева, съдия, Окръжен съд Плевен Ирена Михайлова, съдебен деловодител, Софийски районен съд Мария Пенева, ръководител служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, Софийски районен съд Калина Георгиева, съдебен администратор, Окръжен съд Велико Търново
Целева аудитория: съдебни служители със стаж до 1 година в съдебната система; препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение „Практическо приложение на основните принципи в административната дейност на новоназначени съдебни служители“, което ще се проведе в 29 - 31.03.2022 г.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 14.02.2022 08:00
Крайна дата и час: 18.02.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Съдебна администрация
Преподаватели и модератори: Светлин Пелов, системен администратор, Районен съд Луковит
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата в Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони, препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение „Използване на алтернативни средства за виртуализация“, което ще се проведе на 17.03.2022 г. в гр. Пловдив
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 08.02.2022 08:00
Крайна дата и час: 10.03.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Начално обучение на съдебни служители
Преподаватели и модератори: Сирма Енкова, ръководител сектор, Администрация на главния прокурор; Гълъбина Методиева, главен експерт, Администрация на главния прокурор; Гергана Любенова, главен експерт, Администрация на главния прокурор; Борислав Стоянов, експерт-психолог
Описание: Основна цел на обучението е да предостави теоретична подготовка на служителите със стаж до 1 година в ПРБ. Участниците ще бъдат запознати с работата на съдебната система, прокуратурата и нейната съдебна администрация, ще получат основни познания относно органите на съдебната власт и мястото на прокуратурата в нея, структурата на прокуратурата и основните й функции, нормативната база във връзка с деловодната дейност и документооборота, организацията на дейността, свързана с контрола по спазване на сроковете и съхраняването на документи.
Целева аудитория: служители от ПРБ със стаж до 1 година в съдебната система. Задължително е включване и в последващата присъствена част от комбинираното обучение, която ще се проведе в периода 22-23 март 2022 г. в гр. София
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 27.01.2022 12:00
Крайна дата и час: 27.01.2022 14:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова - съдия, Административен съд софия-град
Описание: Уебинарът "Новите търговски марки - поглед в бъдещето" е първият от поредицата уебинари, планирани за провеждане всеки последен четвъртък в четири последователни месеца. По време на провежданите уебинари ще бъдат разгледани актуални проблеми, свързани с аспекти на закрилата на правото на интелектуална собственост и ще бъдат обсъдени казуси от практиката на преподавателите и участниците. Участието във всяко от обученията не е условие за включване в останалите.
Целева аудитория: Съдии и съдебни помощници от Административен съд София-град, Апелативен съд София, Върховен административен съд, Върховен касационен съд и други представители на професионалната общност.
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 25.01.2022 00:00
Крайна дата и час: 04.02.2022 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Административен процес
Преподаватели и модератори: Марияна Ширванян, съдия, Административен съд Варна
Описание: Акцент в обучението е поставен върху спецификата на актовете, въвеждащи правила на международно ниво и в законодателството на ЕС относно правото на осигуряване. Анализирани са правната характеристика на правото на осигуряване и принципите, на които се основава. В систематика и краткост са представени международните актове и актовете на ЕС с препратки към интернет страниците, на които може да бъде намерена допълнително информация.
Целева аудитория: съдии и съдебни служители от административните съдилища; прокурори; съдебни помощници
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук