9. Общи правила за завършване на курс

Чл. 58. (1) За завършване на електронно обучение е необходимо участниците да изпълнят едно от следните условия:

1. Участие във всяка предвидена учебна форма в обучението, когато са предвидени такива дейности;
2. Успешно положен заключителен тест, когато има предвиден такъв. За успешно положен се счита заключителен тест с резултат равен или по-висок от 50% от максималния брой точки;
3. Индивидуална работа с предоставените учебни материали, удостоверена по съответния начин, в случаите, когато не са предвидени дейности по т.1 и т.2.