3. Регистрация на нов потребител в Портала

Регистрация на нов потребител  в Портала за ЕО на НИП може да бъде направена от панела „Вход” чрез активната връзка "Създаване на нов профил". Профил в Портала могат да имат лица, които попадат в кръга на изброените в чл. 249, ал.1 от ЗСВ или на тези, на които е предоставен специален достъп с оглед на конкретно обучение по силата на решение на ръководството на НИП.

Особени изисквания при попълване на регистрационна форма:

 1. В регистрационната форма има задължителни полета, които трябва да се попълват акуратно с цел лесна идентификация на потребителя.
 2. Потребителското име се изписва само на латиница, без да съдържа символи, различни от буквите на латинската азбука (от A до Z).
 3. Паролата задължително съдържа поне една малка буква от латинската азбука. По желание в нея могат да се впишат и цифри и/или специални символи. Употребата на малки и главни букви е от значение. Паролата трябва да е с дължина най-малко 6 символа
 4. Важно е да се спазят и следните указания:
 • Да се посочи актуален индивидуален (личен) адрес на електронната поща

Не се допуска посочване на служебен адрес, до който имат достъп няколко служители от една институция. Към момента цялата кореспонденция по повод участията в електронни обучения и дейностите по тях се осъществява чрез посочения в регистрационната форма електронен адрес  (виж - Възможности на регистрираните потребители в Портала, използване на ресурса съобщения);

 • Името и фамилията се изписват на кирилица като се спазват изискванията на българската книжовна норма. При успешно завършване на дадено електронно обучение софтуерът пренася посочените в регистрационната форма име и фамилия в удостоверението за завършено обучение.

 • Попълване на раздел "Специфични данни"

Коректното попълване на раздел "Специфични данни" е изключително важно. Тези данни се изтеглят при издаване на удостоверение за завършено електронно дистанционно обучение. 

 •  Създаването на профил в Портала за ЕО се състои от две стъпки: 

  1. Попълване на регистрационната форма, до която се достига през активната връзка "Създаване на нова регистрация";
  2. Избиране на изпратената на електорнната поща, посочена в попълнената по т. 1 регистрационна форма, връзка (линк), за да се удостовери легитимността на профила.

  При необходимост съдействие за регистриране в Портала можете да се свържете с екипа, посочен в „Контакти”.