Правила за реда и организацията на ДО в НИП

I. Общи положения  

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за реда и организацията на дистанционното обучение в Националния институт на правосъдието, наричани по‐долу за краткост „Правилата”, уреждат провеждането на дистанционния учебен процес в НИП, формите на дистанционно обучение, основните принципи при провеждането му, правата и задълженията на участниците в него, подбора на участниците в дистанционната форма на обучение и критериите за оценка на представянето им.

(2) Учебно‐информационният център към Националния институт на правосъдието (НИП) организира и провежда дистанционно обучение, насочено към поддържане и повишаване на професионалната квалификация на магистратите и останалите категории служители, подлежащи на обучение в НИП по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

(3) Дистанционното обучение е интерактивна форма, която осигурява възможност за придобиване на задълбочени знания по специализирани теми чрез използване на компютри като средство за преподаване и е съобразена с индивидуалните потребности и ангажираност на обучаемите, наричани по‐долу „участници в дистанционния учебен процес”.

ІІ. Участници в дистанционния учебен процес

Чл. 5. Основните участници в дистанционния учебен процес, организиран от НИП, са:

1. Преподавателите;

2. Участниците в дистанционните обучения;

3. Служителите на НИП, ангажирани с провеждането на дистанционно обучение, в т.ч.:

а) координатори “Дистанционно обучение”;

б) “ИТ” координатори.