ІІ. Участници в дистанционния учебен процес

Чл. 5. Основните участници в дистанционния учебен процес, организиран от НИП, са:

1. Преподавателите;

2. Участниците в дистанционните обучения;

3. Служителите на НИП, ангажирани с провеждането на дистанционно обучение, в т.ч.:

а) координатори “Дистанционно обучение”;

б) “ИТ” координатори.