ІV. Подбор и регистриране на участниците в дистанционните обучения, провеждани от НИП

Чл. 12. Дистанционното обучение, организирано от Националния институт на правосъдието е предназначено за лицата по чл. 249, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

Чл. 13. При подбора на участниците в дистанционните обучения се вземат предвид личната и професионална мотивация на кандидатите за участие, обвързаността на тематиката на обучението с областта на специализация на съответния  кандидат,  както и общият брой участия в обучения, организирани от НИП през съответната календарна година.

Чл. 14. (1) Регистрирането за участие в дистанционните обучения, провеждани от НИП, става съобразно вида на обучението:

  1. За дистанционни обучения с присъствена среща е необходимо изпращане на заявка по утвърден образец на хартиен носител – сканирана или по факс;
  2. За дистанционни обучения без присъствена среща е необходимо попълване и изпращане на заявка по утвърден образец на електронната поща на координатора на съответното дистанционно обучение;
  3. След като координаторите „Дистанционно обучение” обработят получените заявки по т. 1 и т. 2 и установят контакт със заявилите участие, последните попълват регистрационна форма в системата за дистанционно обучение на НИП.

(2) В случай, че предварително обявеният брой участници бъде запълнен, заявилият желание за участие в дистанционно обучение се включва в списък на резервите, в който заявките се подреждат в хронологичен ред по дата на постъпване. При отказ на вече регистриран участник, мястото на последния се заема от съответния кандидат от списъка на резервите. На отказалия се кандидат за участие в обучението се препоръчва друго подходящо обучение на същата или сходна тема.